logoDEPARTAMENTI FILOZOFI

.

Historiku

Departamenti i Filozofisë i ka fillimet e veta që në vitin 1965 si pjesë e “Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juriike”, ku përfshihej edhe dega e Filozofisë. Gjatë kësaj periudhe nga kjo degë u diplomuan mijëra studentë për filozofi që punuan, dhanë e japin ndihmesën e tyre në fusha të ndryshme të mendimit shoqëror si dhe në fushën pedagogjike e administrative. Pas ndryshimeve demokratike në vend, dega e Filozofisë u shndërrua në Departamentin e Filozofi-Sociologjisë në vitin akademik 1992-1993 si një departament i Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Pjesa dërmuese e këtij Departamenti kishte studiues të diplomuar në Filozofi dhe të specializuar në filozofi, sociologji e shkenca politike brenda e jashtë vendit. Në vitin 2009 Departamenti i Filozofi-Sociologjisë ndahet në dy departamente përkatësisht në atë të Filozofisë dhe në atë të Sociologjisë.

Departamenti i Filozofisë është njësi bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe të punës kërkimore-shkencore pranë Fakultetit të Shkencave Sociale për fushën e filozofisë

Në përputhje me politikat dhe kuadrin ligjor në fuqi, Departamenti ka si mision:

  • Të përgatisë specialistë dhe studiues në fushën e filozofisë.
  • Të mbështesë kultivimin e vlerave të filozofisë në Shqipëri.
  • Të analizojë dhe të vlerësojë përmes kërkimit shkencor dhe mësimdhënies, mendimin e sotëm filozofik dhe çdo mendim tjetër në kuadrin e bashkëveprimit dhe të ndërvarësisë me faktorët e shumtë që veprojnë në kohën e sotme.
  • Të vlerësojë lidhjen e filozofisë me dijet, disiplinat dhe aktivitetet e tjera njerëzore të zhvilluara në kohë dhe në hapësirë, pra në kuadrin e një konteksti të caktuar historik e kulturor.
  • Të zhvillojë të menduarin kritik drejt risive filozofike lidhur me problemet konkrete, si ato të kuptimit të njeriut, të marrëdhënieve të njeriut me natyrën dhe njeri-tjetrin, problemet  e drejtësisë, filozofisë politike, të   lirisë dhe   të ndonjë  problemi  të rëndësishëm social të epokës përkatëse.

 

Departamenti i Filozofisë në përmbushje të misionit të mësimdhënies, ka si vizion arritjen e përputhshmërisë me standardet e hapësirës evropiane të arsimit të lartë. Kjo do të arrihet nëpërmjet sigurimit të cilësisë në mësimdhënie, integrimit të mësimdhënies me kërkimin shkencor, përmirësimit të programeve dhe metodave didaktike, si dhe rritjes së bashkëpunimit me institucionet partnere në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kërkimi shkencor është thelbësor për rritjen e cilësisë së mësimdhënies, për përparimin e shkencës dhe për zhvillimin e vendit, prandaj departamenti ka si synim kërkimin shkencor bazë:

Zgjerimin, thellimin, rikonceptimin dhe riintegrimin e njohurive shkencore në fushën e filozofisë dhe të kuptuarit teorik të ndërveprimit midis aktorëve të ndryshëm dhe vetë procesit ku ato ndikojnë nëpërmjet kërkimit shkencor bazë, si dhe integrimin e këtij kërkimi në mësimdhënie.

.

VIZIONI 

Vizioni i Departamentit të Filozofisë:  Departamenti i Filozofisë ka si synim arritjet më të larta e risitë në fushën kërkimore e atë didaktike, duke vënë në qendër të veprimtarisë së vet studentët dhe duke promovuar përhapjen e ideve e transmetimin e dijeve nga një qasje ndërdisiplinare.

Duke patur në qendër studentët, Departamenti synon t’u kushtojë atyre cdo vemendje të mundshme, duke patur si kriter udhëzues procesin e rritjes së tyre në dimensionet personale, sociale e profesionale, për t’i aftësuar ata në përballjen e sfidave politike e sociale, në protagonizmin e tyre si faktor mbështetës për zhvillimin e demokracisë, të të drejtave të njeriut, dinjitetit dhe potencialit njerëzor. Në vizionin e tij, Departamenti vlerëson përpjekjen nga ana e institucionit për t’u krijuar studentëve një mjedis stimulues iniciative, bashkëkohor, të hapur, gjithëpërfshirës, ndërdisiplinar, thellësisht inovativ në mësimdhenie e kërkim shkencor, në gjëndje për t’iu përgjigjur problematikave sociale të rëndësishme, tematikave të zhvillimit të qëndrueshëm e për të krijuar mundësi të gjëra punësimi.

 .

MISIONI 

Misioni: Në realizimin e misionit të vet, Departamenti I Filozofisë ndërthur dy elementët e rëndësishëm përbërës: mësimdhënien e kërkimin shkencor. Nëpërmjet njohjes dhe përvetësimit të problemeve dhe koncepteve filozofike, ai kërkon të pajisë studentët me një vështrim tërësor, por dhe analitik e kritik, koherent e konstruktiv për shoqërinë njerëzore bashkëkohore në përgjithësi dhe atë shqiptare në veçanti, duke nxitur zbatimin dinamik e krijues të ideve filozofike në kuptimin dhe shpjegimin e fenomeneve aktuale e të gjithanshme. Në përgatitjen e studiuesve të ardhshëm në fushën e filozofisë dhe disiplinave të tjera të interesit, ai ka si prioritet fuqizimin e të menduarit logjik, reflektiv, konceptual e kritik përmes ngritjes së kapaciteteve në fushën e filozofisë, lidershipit dhe etikës, për të ndikuar drejtpërsëdrejti në shoqërinë shqiptare.

Në një aspekt më të thelluar, për të ofruar një formim filozofik sistematik e të kompletuar, veprimtaria didaktike e kerkimore e Departamentit përqendrohet si në shtjellimin dhe shpjegimin e parimeve të njohjes së realitetit e zotërimin teorik të saj, ashtu edhe në kuptimin e historicitetit e pasurisë kulturore botërore, ku mendimi filozofik degëzohet me vetë historinë, shkencat, artet e bukura, fenë e politikën, gjuhën e komunikimin, etj., duke formuar sfera specifike e ndërdisiplinare të cilat pasqyrohen dhe në kurrikulat që ofron.   

.

Mësimdhënia  dhe   Kërkimi Shkencor 

 

Departamenti i Filozofisë synon të përgatisë jo vetëm profesionistë  të kualifikuar në fushën e filozofisë, por edhe qytetarë të përgjegjshëm e mendimtarë kritik, që reflektojnë vlerat më të larta morale dhe etike, në shërbim të shoqërisë, të zhvillimit cilësor dhe të qëndrueshëm të vendit. Departamenti i Filozofisë synon që përmes programeve të studimit t’i orientojë studentët drejt të menduarit analitik, logjik, reflektiv dhe ndërdisiplinor dhe t´i përgatisë ata, sa i takon formimit, për konkurrencën në tregun e punës.

Prioritet i rëndësishëm në kërkimin shkencor është inkurajimi i studentëve për t’u përfshirë në projekte të ndryshme kërkimore të fushave me interes për ta. Me këtë synim, Departamenti nxit studentët të jenë pjesëmarrës në konferenca, seminare dhe workshop-e si dhe nëpërmjet detyrave të kursit, eseve, hartimit të temave të ndryshme kërkimore, debateve e

.

Konferencat Shkencore dhe Ditët Ndërkombëtare profesionale

Për suksesin në karrierat tuaja, për rritjen tuaj profesionale, për ruajtjen e misionarit për dijen filozofive dhe të të bërit filozofi ju mund të jeni pjesë e Konferencave Shkencore dhe Ditëve Ndërkombëtare të angazhimit professional mbarëbotëror.

Kështu:

Dita Ndërkombëtare e Arsimit, 20 Janari është pjesë e protagonizmit të Departamentit me formate shumë krijuese drejt auditoreve publike dhe për publikun. Ju mund të jeni edhe projektues i saj  dhe për kët mjafton të komunikoni zyrtarisht me ne 45 ditë përpara kësaj date.

Dita Globale e Etikës, e themeluar nga Carnegie Council for Ethics in International Affairs, partneri ynë, si një ditë për fuqizimin e etikës përmes veprimtarisë individuale apo në emër të komuniteteve profesionale. Ajo zhvillohet çdo të mërkurë të tretë të Tetorit dhe ju sërish mund të jeni pjesmarrës apo kontributorë të saj, edhe pse po zhvilloni karrierat tuaja profesionale.

Dita Botërore e Filozofisë, e themeluar nga UNESCO qysh nga 21 Nëntori 2002. Në çdo të enjte të tretë të muajit nëntor Departamenti është pjesë kontributore e familjes së madhe të filozofëve të botës apo dashamirësve që pëlqejnë të bëjnë filozofi. Kjo traditë në mbi 10 vite është mbështetur në protagonizmin akademik dhe public të departamentit tonë dhe Alumini Filozofia. Të gjithë bashkë, nën një moto të përcaktuar nga UNESCO besojmë së përmes kontributeve gjatë Ditës rinënvizojmë vlerat që ka filozofia dhe procesi i të filozofuarit në zhvillimin e mendimit human, për çdo kulturë dhe për çdo individ.  Ne kontribojmë me besimin se i shërbejmë shtetbërjes dhe demokracisë funksionale sikurse edhe mirëqënies mendore dhe materiale të çdo individi.


 

Konferenca, Leksione & Auditore Te Hapura- Departamenti Filozofi

Broshurë – Departamenti i Filozofisë