logo 

Diplomë Bachelor në “Shkenca Politike” (180 kredite, 3 vjet)

 

Bachelor në “Shkenca Politike” gërsheton një sërë disiplinash formuese të përgjithshme (hyrjet në sociologji, filozofi, ekonomi, histori, ligj,) karakterizuese (shkenca politike, histori e mendimit politike, politika krahasuese, sistemet politike në Shqipëri, filozofi politike, marrëdhënie ndërkombëtare, rajoni, partitë politike, zgjedhjet, nacionalizmi, BE etj…) integruese që lidhen me disiplinat karakterizuese (metoda kërkimi, statistikë, ekonomi politike, psikologji politike, administrim publik, politika sociale), disiplina që formojnë aftësim (shkrim akademik, Metoda kërkimi, gjuhë e huaj) dhe praktikë.

 

Kurrikula e Studimeve në Ciklin Bachelor “Shkenca Politike” kombinon dhe harmonizon dimensionin teorik me konteksin Shqiptar. Ky program i mundëson studentit që të njihet me fushat e thelluara të studimit pasuniversitar, duke bërë të mundur një zgjedhje të informuar të tij në të ardhmen.

 

Të gjitha lëndët e kurrikulës në Shkenca Politike në nivel universitar janë të pajisura me tekste apo cikël leksionesh, materiale ku studentët gjejnë parashtresat themelore për lëndën. Përveç teksteve apo ciklit të leksioneve, studentëve iu referohet literaturë ndihmëse.

 

Lëndët që realizojnë programet në Shkenca Politike janë të klasifikuar në bazë të rëndësisë që kanë në formimin e studentit dhe realizimit të fokusit të çdo semestri dhe viti akademik. Një pjesë e konsiderueshme e lëndëve zhvillohen gjatë një semestri dhe janë të organizuara në raportin 2 orë leksione /1 orë seminar në planin mësimor.

 

Organizimi i planit mësimor është bërë në bazë të sistemit të Bolonjës. Çdo vit akademik ka 60 kredite dhe i gjithë cikli i studimeve të nivelit të parë në Shkenca Politike përmban 180 kredite.

 

Misioni:

 

  • Të nxisë e të zhvillojë mendimin kritik nëpërmjet krijimit, zhvillimit dhe përcjelljes së dijeve, duke kontribuar në rritjen e standardeve të demokracisë në vend;
  • Të integrojë dijet teorike me aftësimin praktik për të formuar studiues, analistë dhe specialistë të lartë në fushën e shkencave politike, në përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit;
  • Të ofrojë një bazë të qëndrueshme edukimi për studentët të cilët do të vazhdojnë kualifikimin në nivelet e tjera të studimit në fushën e shkencave politike.


 

> Broshura

 

Plani mësimor (kliko, këtu)