logo 

Diplomë Bachelor në “Filozofi” (180 kredite, 3 vjet)

 

Programi i studimit të ciklit të parë “Bachelor” në “Filozofi”

Bachelor në “Filozofi” gërsheton një sërë disiplinash të përgjithshme (psikologji, sociologji, filozofi e pergjithshme) karakterizuese (filozofi feje, filozofi gjuhe, filozofi arti, filozofi edukimi, filozofi antike, filozofi mesjete, filozofi moderne, filozofi bashkekohore, fenomenologji etj.) integruese që lidhen me disiplinat karakterizuese (metoda kërkimi, sociologji urbane, filozofi e integrimit europian etj) disiplina që formojnë aftësim (shkrim akademik, analizë teksti, gjuhë e huaj) dhe praktikë.

Diploma e Ciklit Bachelor  në Filozofi, është njësi e veçantë në njësinë akademike të Departamentit të Filozofisë, të Fakultetit të Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës. Për mbarëvajtjen e veprimtarisë kanë përgjegjësitë përkatëse Rektorati i Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Departamenti i Filozofisë.

 

Misioni i BACHELOR

Filozofi ka si mision:

  1. Të përgatisë specialistë dhe studiues në fushën e Filozofisë.
  2. Të mbështesë kultivimin e vlerave të Filozofisë.

 

Organizimi i planit mësimor është bërë në bazë të sistemit të Bolonjës. Çdo vit akademik ka 60 kredite dhe i gjithë cikli i studimeve të nivelit të parë në Filozofi përmban 180 kredite.

 

Diploma Bachelor ne Filozofi synon:

  1. Të ofrojë një bazë të qëndrueshme të formimit filozofik për t’i shërbyer më së miri tregut të punës  dhe studimeve të mëtejshme në nivele të dyta dhe të  tretë
  2. Të zhvillojë aftësitë kuptimore të problemeve me individin, shoqërinë dhe institucionet
  3. Formimi i aftësive dhe shkathtësive praktike të punës në fushat sociale dhe te humaniteteve.
  4. Formim të aftësive për mendimin krijues dhe reflektim etik në shërbimin human

 

Plani mësimor (kliko, këtu)