logoPROGRAMI I DOKTORATES

 

Krahas studimeve të Ciklit të dytë dhe të Ciklit të parë për Filozofi. Departamenti i Filozofisë ofron dhe  Studime e nivelit të tretë, të doktoraturës në Filozofi.  Fokusi i studimeve të nivelit të tretë është kërkimi shkencor i cili ofrohet në përputhje me nevojat për studime të thelluara të çështjeve humane, sociale dhe etike në realitetin e shoqërisë shqiptare. Grada e doktorit synon ta përgatisë studiuesin e filozofisë,  të punojë në mënyrë të pavarur si kërkues shkencor, si studiues,  si pedagog, etj.

 

Koha e parashikuar për ndjekjen e një programi doktorature në fushën e Filozofisë është menduar të jetë minimumi 3 vjet. Kjo do të ndihmojë që studenti doktoral të zotërojë njohuritë, aftësitë për të bërë kërkim të thelluar në filozofi.

 

Studimet e doktoraturës janë konceptuar si studime të thelluar në fushën e filozofisë.  Programi i doktoraturës diferencohet në disa profile si filozofi e së drejtës, filozofi politike, filozofi e fesë, etikë etj

Qëllimi i programit të studimeve të doktoraturës është të nxisë doktorantët të përparojnë në kërkimet e tyre në fushën e filozofisë.