logoProf. Asoc. Dr. Aida Goga

Aida Goga është Përgjegjëse e Departamentit të Filozofisë që nga viti 2016. Ajo u diplomua në filozofi në vitin 2000 në Departamentin e Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ajo ka mbrojtur Gradën Doktor i Shkencave në vitin 2014, në Institutin e Studimeve Europiane. Fushat e saj të interesit janë mësimdhënia dhe kërkimi shkencor në fushën e filozofisë, etikës dhe lidershipit. Ekspertiza e saj në këto fusha përfshin mësimdhënie në nivelin Bachelor dhe Master si dhe puna kërkimore dhe botimet në këto fusha. Kurrikulumi i saj përfshin dhe një eksperiencë të gjatë si eksperte në institucione e organizata të ndryshme. Ajo është autore e mbi 20 referimeve dhe botimeve, në vend dhe jasht tij. Aktualisht ajo ligjëron në Hyrje në filozofi, Antropologji filozofike, Lidershipi dhe standartet, Teori etike bashkëkohore dhe Filozofi e lindjes.

.

 

 

Prof. As. Dr. Adriana Anxhaku

anxhaku

 

Adriana Anxhaku është lektore pranë Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Tiranës që nga viti 1999. Në vitin 1988 u Diplomua në Degën Filozofi, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2007 ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor”, pranë Departamentit të Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale (UT). Ndërsa në vitin 2015 fiton titullin Profesor i AsociuarKa marrrë pjesë në kurse dhe kualifikime brenda dhe jashtë vendit (Gjermani, Austri, Hungari etj). Ajo është titullare e lëndëve “Histori e Filozofisë Bashkëkohore”, “Histori e Filozofisë Moderne” dhe “Filozofi e së Drejtës”. Ka botuar 4 libra e monografi dhe rreth 20 referime e artikuj shkencor brenda e jashtë vendit

.

Prof. Asoc. Dr. Majlinda Keta

Majlinda Keta, është lektore pranë Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Tiranës që nga viti 2008. Ajo është diplomuar pranë Universitetit të Tiranës për “Punonjëse e shkencave politike”(1985) dhe “Juriste”, (2004). Ka kryer Shkollën Pasuniversitare për Studime Europiane, pranë Universitetit të Tiranës, (2008) dhe më pas ka mbrojtur doktoraturën në filozofi (2015) për rolin e filozofisë për edukimin për zhvillim të qendrueshëm. Në prill 2022 ka fituar titullin akademik “Profesor i Asociuar”

Ka kryer shumë  kualifikime jashtë vendit për të drejtat e njeriut, demokracinë, qytetarinë, lidershipin, politika arsimore dhe qeverisje. Ka botime për këto fusha, kryesisht për përfshirjen e tyre në kurrikulën shkollore dhe kualifikimin e mësuesve. Ajo ka botimet e saj në tekste shkollore, manuale dhe vëllime eseike. Ajo zotëron kompetencën e ToT në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe inisiativave antikorrupsion. Ka përmbushur disa detyra dhe angazhime në poste drejtuese në arsim dhe në Shoqëri Civile.  Është aktive në publicistikë e media televizive për demokracinë, arsimin, mirëqeverisjen, kulturën politike , gruan, fëmijët dhe filozofinë. Prej 2009 është anëtare e Rrjetit të Grave Filozofe pranë UNESCO.

.

Prof. Asoc. Dr. Zana Strazimiri

strazimiri

 

Zana Strazimiri, është lektore pranë Departamentit të Filozofisë që nga viti 1986. Ka lindur në Tiranë, më 4.12.1959. Diplomuar në vitin 1983, në Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike, Universiteti i Tiranës, dega Filozofi. Në periudhën 1983-86 ka punuar në fushën e gazetarisë. Ajo ka marr titullin “Profesor i Asociuar” në Filozofi, në Departamentin e Filozofisë në vitin 2022 dhe vitin 1991 ka marrë gradën “Doktor i Shkencave”. Është titullare e lëndëve: Histori e Filozofisë Antike, Histori e Filozofisë Mesjetare dhe e Rilindjes, Filozofi Morale, Bioetikë dhe Etika e mjedisit.  Ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e filozofisë. Është bashkëautore e tekstit të Filozofisë për Shkollat e Mesme si edhe e tekstit universitar të historisë së filozofisë antike “Rrugëtime Filozofike” (Enia, Tiranë, 2015).

 

.

 

Dr. Alment Muho

Untitled

Alment Muho punon si pedagog me kohë të plotë (lektor) në Departamentin e Filozofisë pranë Universitetit të Tiranës, nga viti 2014, ku ka qenë fillimisht pedagog me kohë të pjesshme nga viti 2011. Lindi në Tiranë në vitin 1976. Nga viti 2008 ka punuar si lektor, fillimisht me kohë të plotë në Albanian University, në lëndët Filozofi dhe Filozofi Politike; vazhdon bashkëpunimin me këtë Institucion me kohë të pjesshme. Tri ciklet e formimit: Alma Mater Studiorum, Universiteti i Bolonjës, Departamenti i Filozofisë. Doktoruar më 2011, me punimin “Immagine del pensiero e potenze del differente nella filosofia di Gilles Deleuze”. Ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme shkencore si në Itali dhe në Shqipëri e në Kosovë. Botime të ndryshme esesh në Revista Universitare dhe në tekste filozofikë bashkëkohorë në trajtë parathënieje ose pasthënieje. Përkthime esesh filozofike bashkëkohore dhe redaktime shkencore e letrare. Interesi i tij kërkimor përqendrohet në problemet e Filozofisë Teorike, Estetikës dhe tematikave etiko-politike bashkëkohore.

.

 

Dr. Ferit BAÇA

feriti

Ferit Baça është pedagog me kohë të plotë pranë Departamentit të Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës që nga viti 2007.  Ai është diplomuar në Malajzi për Shkenca Politike në  vitin 1999 në sistemin anglo-sakson, në specialitetin Teori Politike. Në vitin 2007 ka përfunduar  në Austri Masterin për Studime mbi Konfliktet dhe Paqen.  Në vitin 2013 ka përfunduar doktoraturën pranë  Departamentit të Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale në Universitetit e Tiranës. Aktualisht ligjëron në programet Bachelor dhe Master të organizuara nga departamenti i Filozofisë. Prioritetet dhe interesat e tij profesionale janë Filozofi Politike dhe Zgjidhje Konfliktesh. Gjithashtu, ai është autor librash si dhe një pjesëmarrës aktiv i shumë konferencave shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, autor i studimeve dhe artikujve shkencor të botuar në revista të njohura brenda dhe jashtë vendit.

.

 

Dr.Jetmira Fekolli

Dr. Jetmira Fekolli eshte lektore me kohë te plotë në Fakultetin e Shkencave Sociale, që nga viti 2019 pranë Departamentit të Filozofisë. Ajo u diplomua ne Filozofi në programin Bachelor Filozofi ne vitin 2008 dhe  në Programin Master në Filozofi Sociale në vitin 2010. Ajo ka mbrojtur Graden Doktor Shkencash në Filozofi në vitin 2018.

Fushat e saj të interesit jan mësimdhënia dhe kërkimi shkencor në fushën e filozofisë, gjithashtu dhe  kerkim shkencor . Ekspertiza e saj në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivelin bachelor dhe master si dhe puna kërkimore në fushën e filozofisë. Ajo është autore e disa artikujve të botuar në vend dhe jashte tij. Aktualisht ajo ligjëron në Filozofi gjuhe,Etike Sociale, Kurs Special, Metoda Kerkimore Shkencore

 

.

 

Dr.Ledian Rusta

Ledian Rusta është lektor pranë Departamentit të Filozofisë nga viti 2006. Në vitin 2005 u diplomua në degën e Filozofisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2008 ka kryer studimet Pas-universitare në fushën e filozofisë (Msc) në Departamentin e Filozofisë. Në vitin 2015 ka fituar gradën Doktor (PHD) pranë Departamentit të Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale (UT). Ka marrë pjesë në në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si edhe ka botuar artikuj në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare me faktor impakti. Ai është titullar në kurse si logjika formale, epistemologjia, metodat e kërkimit filozofik etj. Fushat e tij të interesit janë logjika, shkencat e komunikimit, shkencat e natyrës, filozofia bashkëkohore etj. Zotëron gjuhën angleze dhe italiane. Autori është përkthes i veprës Traktati Logjiko-Filozofik të autorit Ludwig Wittgenstein si edhe ka botuar monografinë “Kështu foli Nietzsche”.

 

.