logoAktualisht ky departament ofron programet e mëposhtme:

 

Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë ofron programe studimi në bazë të marrëveshjes së Bolonjës dhe legjislacionit në fuqi.  Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, UT, ofron studime në të tria ciklet, përkatësisht:

 

Studime të Ciklit të I-rë

  • Bachelor në sociologji

 

Studime të Ciklit të II-të

Programet e studimit Master Shkencor (120 kredite, 2 vjet)

  • “Master i shkencave” në “Sociologji e zhvillimeve shoqërore”;
  • “Master i shkencave” në “Drejtësi tranzitore”, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë dhe Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës;
  • “Master i Shkencave” në “Mësues i shkencave sociale për arsimin e mesëm të lartë”, ofruar në bashkëpunim me Departamentin e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, Departamentin e Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Departamentin e Menaxhimit në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës.

 

Programet e studimit Master Profesional (60 kredite, 1 vit)

  • “Master profesional” në “Administrim i institucioneve sociale në sistemin e drejtësisë” në bashkëpunim me Departamentin e së Drejtës Penale në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës;
  • “Master profesional” në “Zgjidhje e konflikteve me ndërmjetësim”.

 

Studime të Ciklit të III-të

Studime doktorale në fusha “Sociologjisë”