logoPROGRAMET BA (Punë Sociale)

Plani Mësimor i programit të studimit Bachelor në PUNË SOCIALE 

Diplomë Bachelor në “Punë sociale” (180 kredite, 3 vjet)

 

 • Të përgatisë studentët për një praktikë efektive, të përgjegjshme dhe krijuese të punës sociale që do të zhvillojë më tej profesionin e Punës Sociale, do të humanizojë programet e mirëqenies sociale, dhe do të nxitë dhe inkurajojë drejtësinë sociale dhe ekonomike në shoqëri.
 • Të përgatisë studentët të praktikojnë në kuadrin e vlerave bazë dhe standardeve etike të profesionit të punës sociale.
 • Të përgatisë studentët të praktikojnë me grupe diverse të popullatës në rrezik, në nevojë dhe të marxhinalizuara.
 • Të pasurojë kurrikulën e programit duke ju ofruar mundësi studentëve të rrisin ndjeshmërinë, njohuritë dhe të kuptuarit e nevojave njerëzore, problemeve sociale, çështjeve të mirëqenies sociale dhe këndvështrimeve drejt zgjidhjes së problemeve.
 • Të ofrojë një bazë të qëndrueshme edukimi për studentët të cilët mund të jenë të interesuar për vazhdimin e studimeve në nivelet e tjera të studimit në fushën e punës sociale, në programe të tjera të nivelit të dytë ose në programe studimi të integruara.

 

Plani mësimor i sistemit me kohë të plotë

 

VITI I VITI II VITI III
Sjellja njerëzore dhe mjedisi social 1

Sjellja njerëzore dhe mjedisi social 2

Shkrim akademik

Gjuhë e huaj- anglisht

Hyrje në psikologji

Hyrje në sociologji

Probleme sociale dhe puna sociale

Hyrje në punë sociale

Hyrje në ekonomi

Metoda kërkimore 1

Proceset individuale dhe të grupit 1

Proceset individuale dhe të grupit 2

Metoda kërkimore 2

Metoda kërkimore 3

Metoda dhe shprehi në punë sociale

Intervistim dhe këshillim në punë sociale

Përkatësia gjinore dhe puna sociale

Etikë në praktikën e punës sociale

Hyrje në legjislacion

Praktikë e punës sociale në drejtësi

Praktikë pasive në institucione

Praktikum (seminare)

Praktikë pasive në rajone: Ekspeditë mësimore

Hyrje në politikë sociale

Institucionet e politikës sociale

Hyrje në psikoterapi

Praktikë e punës sociale me grupet dhe komunitetin

Praktikë e punës sociale me familjen

Praktikë e punës sociale me fëmijët

Praktikë e punës sociale në shëndetësi

Probleme dhe politika të shëndetit mendor

Administrim në punë sociale

Praktike aktive në institucione

Praktikum (seminare)

 

Lëndë me zgjedhje (1 nga 3 lëndë)

Çështje bashkëkohore

Puna sociale në shkolla

Hartim projekti

Lëndë me zgjedhje (1 nga 3 lëndë) Lëndë me zgjedhje (1 nga 3 lëndë) Punim Diplome
Histori civilizimi

Gjuhë shqipe

Letërsi

Hyrje në antropologji

Njohuri mbi te drejtat e njeriut

Çrregullime të shëndetit mendor

Menaxhim konflikti

 

Lëndë me zgjedhje (1 nga 2 lëndë)
Psikologji e aplikuar në punë sociale

Sociologjia në praktikën e punës sociale

 

 

 

Plani mësimor i sistemit me kohë të pjesshme

 

 

VITI I VITI II VITI III VITI IV
Shkrim akademik

 

Sjellja njerëzore & mjedisi social 1

 

Sjellja njerëzore & mjedisi social 2

 

Hyrje në punë sociale

 

Probleme sociale dhe puna sociale

 

Metoda Kërkimore 1

 

Gjuhë e huaj (anglisht) 1, 2

 

 

Procese individuale dhe të grupit  1

 

Procese individuale dhe të grupit 2

 

Metoda kërkimore 2

 

Metoda kërkimore 3

 

Metoda & shprehi në punë sociale

 

Intervistim dhe këshillim në punë sociale

 

Përkatësia gjinore dhe puna sociale

 

Hyrje në psikologji

 

Hyrje në ekonomi

 

Hyrje në sociologji

 

Lëndë formuese të zgjedhura (1 nga 3)

 

Histori civilizimi

Letërsi

Hyrje në antropologji

 

Lëndë formuese të zgjedhura (1 nga 3)

 

Psikologji e aplikuar në punë sociale

Sociologjia në praktikën e punës sociale

Etikë në praktikën e punës sociale

 

Praktikë e punës sociale në drejtësi

 

Hyrje në politikë sociale

 

Institucionet e politikës sociale

 

Puna sociale me grupet dhe komunitetin

 

Legjislacioni & praktika e punës sociale në Shqipëri

 

Praktikë në institucione

 

Praktikum (seminare)

 

Praktikë pasive në rajone : Eksped. Mësimore

 

Lëndë formuese të zgjedhura (1 nga 3)

 

Çrregullime të shëndetit mendor

 

Njohuri mbi te drejtat e njeriut

 

Menaxhim konflikti

 

Praktikë e punës sociale me familjen

 

Praktikë e punës sociale me fëmijët

 

Praktikë e punës sociale në shëndetësi

 

Probleme dhe politika të shëndetit mendor

 

Administrim në punë sociale

Hyrje në psikoterapi

 

Praktikë aktive në institucione

 

Praktikum

 

Lëndë me zgjedhje (1 nga 3 lëndë)

Çështje bashkëkohore

Puna sociale në shkolla

Hartim projekti

 

 

 

 

Punim diplome

 


Plani Mësimor i programit të studimit Bachelor në Administrim dhe Politikë Sociale

 

Diplomë Bachelor në “Administrim dhe politikë sociale” (180 kredite, 3 vjet)

 

 

 • Të kualifikojë anëtarë të administrimit dhe programimit me orientim nga administrimi social, të aftë për të planifikuar, zbatuar dhe vlerësuar programet e politikës sociale.
 • Të përgatisë studentët të hartojnë dhe të vlerësojnë politika për grupe diverse të popullatës në rrezik, në nevojë dhe të marxhinalizuara.
 • Të kontribuojë në përmirësimin e shërbimeve sociale.
 • Të përgatisë studentët për një praktikë efektive, të përgjegjshme dhe krijuese të administrimit dhe politikës sociale që do të zhvillojë më tej profesionin e Administrimit dhe Politikës Sociale, do të humanizojë programet e mirëqenies sociale, dhe do të nxitë dhe inkurajojë drejtësinë sociale dhe ekonomike në shoqëri.
 • Të pasurojë kurrikulën e programit duke ju ofruar mundësi studentëve të rrisin njohuritë dhe të kuptuarit e nevojave njerëzore, problemeve sociale, çështjeve të mirëqenies sociale dhe këndvështrimeve drejt zgjidhjes së problemeve.
 • Të përgatisë studentët të praktikojnë në kuadrin e vlerave bazë dhe standarteve etike të profesionit të administrimit dhe politikës sociale.
 • Të pajis studentët me njohuritë e nevojshme për një arsimim të plotë për karrierën e tyre shkencore dhe profesionale.
 • Të ofrojë një bazë të qëndrueshme edukimi për studentët të cilët mund të jenë të interesuar për vazhdimin e studimeve në nivelet e tjera të studimit në fushën e administrimit dhe politikës, në programe të tjera të nivelit të dytë ose në programe studimi të integruara.

 

 

Plani mësimor

 

VITI I VITI II VITI III
Hyrje në politikat sociale

 

Analiza e politikave sociale I: Planifikimi social Administrim  i burimeve njerëzore

 

Hyrje në administrim social Analiza e politikave sociale II: vlerësimi i programeve Etikë në administrimin social
Shkrim akademik Metodologji e kërkimit social Ι

 

Analizë krahasuese e politikave sociale
Gjuhë e huaj I- anglisht Metodologji e kërkimit social II Organizata jofitimprurëse dhe zhvillimi social
Gjuhë e huaj II- anglisht Metodologji e kërkimit social III Organizim dhe drejtim i shërbimeve sociale
Hyrje në ekonomi Sjellje organizative organizative

 

Menaxhimi i projekteve sociale
Ekonomi publike Biznesi social Planifikimi strategjik
    Praktikë aktive në institucione
    Praktikum
Probleme sociale Politika sociale ndërkombëtare Lëndë me zgjedhje: (2 nga 5)
Organizimi dhe dinamikat e shoqërisë Sistemet e sigurimeve shoqërore Politikat e shëndetit
Hyrje në të drejtën Organizimi i administrimit publik Politikat e arsimit
Shteti dhe politikat shtetërore Lëndë me zgjedhje (2 nga 6) Politikat e mbrojtjes sociale
Proceset individuale dhe të grupit Demografia sociale Kriminaliteti dhe politikat e antikrimit
Teoritë e ndryshimit social Zhvillimi i  periferisë dhe rregullimi i territorit Familja, gjinia dhe politikat sociale
Migracioni në Evrope  
E drejtë publike  
E drejtë civile Punim diplome
E drejta administrative