logo Prof. Asoc. Dr. Eliona Kulluri (Bimbashi)

Eliona Kulluri (Bimbashi) është lektore kohë të plotë në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës prej vitit 1995. Ajo është aktualisht lektore e disa lëndëve në programet bachelor dhe master shkencor të DPPS, si “Puna Sociale me Grupet dhe Komunitetin”, “Probleme dhe Politika të Shëndeti Mendor”, “Intervistim dhe Këshillim”, “Vlerësimi i programeve dhe shërbimeve sociale”. Pas diplomimit në Biologji, në vitin 1992, studimet e saj pasuniversitare dhe ato doktorale lidhen me Punën Sociale. Në 2009 ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në Punë Sociale, me studimin me temë “Dhuna në familje: Incidenca, prevalenca dhe mekanizmat e përballimit së saj; Studim cilësor mbi eksperiencat e grave te dhunuara”.

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë çështjet gjinore dhe të zhvillimit, programimin dhe vlerësimin e shërbimeve sociale për grupet dhe komunitete në nevojë. Ajo ka kryer studime dhe vlerësime të programeve e politikave të ndryshme sociale kombëtare dhe lokale,  shërbime këshilluese për agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri dhe organizata të tjera ndërkombëtar dhe kombëtare, në lidhje me politikat me ndikim të drejtpërdrejtë në përfshirjen sociale të fëmijëve, politikat e mbrojtjes sociale në Shqipëri, hartim të planeve vendore sociale, protokolleve, standardeve dhe udhëzuesve të shërbimeve sociale, moduleve të trajnimit, duke ofruar njëkohësisht trajnime për profesionistë të ndryshëm që operojnë në fushën e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale në vend.

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare mbi papunësinë, migrimin, varfërinë dhe përjashtimin social, cilësinë e jetës dhe çështjet të grupeve vulnerabël në komunitetet lokale dhe ka botuar artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, tekste mësimore si edhe raporte studimore.

Ka shërbyer në pozicione drejtuese si Zv/kryetare e Senatit Akademik të UT (2016-në vazhdim), Zv/Dekane e FSHS (2017-2020) dhe Përgjegjëse Departamentit të Punës Sociale dhe Politikës Sociale (2020-në vazhdim).

 

.

 

Prof. Dr.  Edmond Dragoti 

Edmond Dragoti, profesor në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale është lektor i parë me rreth 30 vjet përvojë në psikologji sociale dhe kërkim shkencor social. Është doktoruar në zhvillimin e adoleshentëve. Ekspertiza e tij përfshin arsimimin dhe edukimin shoqëror e shëndetsor, informimin publik, mobilizimin social, trajnimin në komunikim; kërkimin shkencor në fushën sociale dhe të shëndetit publik, studime të emigracionit dhe të tregut.

Ai ka shërbyer në pozicione të rëndësishme në qeverinë shqiptare si Zëvendëskryetar i Komitetit të Zhvillimit të Turizmit (1999-2002), këshilltar i Kryeministrit Shqiptar (2002), Zëvendësministër i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (2004-2005), Rektor i Universitetit Shtetëror të Beratit (2005), Profesor me kohë të pjesshme në Universitetin e Athinës, Greqi, në kursin 1 vjecar “Master në Studime të Europës Juglindore” (1999-2002). Ai ka qenë Përgjegjës i Departamentit të Punës Sociale dhe Psikologjisë së Aplikuar, në Universitetin e Tiranës (1992-2015). Aktualisht është  lektor i parë në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale, dhe lektor i parë në Universitetet publike në Elbasan, Durrës dhe Shkoder.

 

.

 

 

 

 

Prof. Asoc. Dr. Artur Rada

Artur Rada është pedagog me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ai ka mbaruar tre ciklet e programeve të studimeve të larta në degën “Punë Sociale” pranë këtij departamenti dhe mban gradën shkencore “Doktor”, si dhe titullin “Profesor i Asociuar”. Fushat kryesore të ekspertizës dhe interesit të tij janë: çështjet sociale të fëmijëve me probleme të zhvillimit mendor dhe fizik, fëmijët me autizëm, menaxhimi, menaxhimi i burimeve njerëzore, politikat dhe çështjet sociale. Përvojat shumëvjeçare të punës përfshijnë kontribute në fushën profesionale si punonjës social dhe në fushën akademike si pedagog. Aktualisht, ai ligjëron në programet Bachelor dhe Master Shkencor të organizuara dhe ofruara nga departamenti ku bën pjesë. Gjithashtu, ai është autor i shumë studimeve dhe artikujve shkencor të botuar në revista të njohura brenda dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

 

 

 

.

 

 

 

Prof. Asoc. Dr. Daniela Kalaja

Daniela Kalaja është pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universitetin e Tiranës që nga viti 2008. Pas diplomimit në punë sociale në vitin 1996 ka kryer studimet e masterit në Punë Sociale dhe nga viti 2013 mban gradën doktore e shkencave. Në korrik 2016 fiton titullin Prof.As.Dr.

Fushat e saj të interesit dhe kërkimit shkencor janë në çështje të përkatësisë gjinore dhe zhvillimit, mbrojtja e fëmijëve, grupet vulnerabël, vlerësimi i programeve dhe politikave sociale, etj. Eksperiencat e punës përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore shkencore të fokusuar në fushat e mësipërme. Kurrikulumi i saj përfshin konsulenca për institucione dhe organizata lokale dhe ndërkombëtare për kryerjen e kërkimeve, studimeve, përgatitjen e manualeve, procedurave apo protokolleve, ofrimin e trajnimeve, vlerësim shërbimesh, programesh dhe politikash sociale, etj.

Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve shkencorë të botuar brenda dhe jashtë vendit dhe pjesëmarrëse në disa konferenca shkencore ndërkombëtare dhe kombëtare.

 

.

 

 

 

Prof.Asoc.Dr. Fatlinda Berisha Tahiri 

Fatlinda Berisha Tahiri është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2008. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2005. Nga viti 2007 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Punë Sociale pranë Universitetit të Tiranës. Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2013 në punë sociale me temë “ stresi dhe kënaqësia nga jeta tek gratë që trajtohen me metodat e riprodhimit të asistuar”. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë kërkimi shkencor në shkenca sociale, cështjet e grave në fushën e seksualitetit dhe riprodhimit si dhe të fëmijëve me Çrregullimin e spektrit të Autizmit e probleme të tjera të zhvillimit. Përvojat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në punë sociale në fushën e kërkimit shkencor, seksualitetit njerëzor, Organizatat Joqeveritare etj. Kurrikulumi i saj përfshin edhe konsulenca për institucione dhe organizata lokale dhe ndërkombëtare për kryerjen e kërkimeve, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorim e vlerësim; si dhe themeluese e një qendre e cila ofron shërbime për fëmijët që vuajnë nga Çrregullimi i Spektrit të Autizmit dhe probleme të tjera të zhvillimit. Aktualisht ajo është duke ndjekur një program trajnimi të thelluar për Terapinë e Njohjes dhe të Sjelljes. Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve dhe librave të botuara në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programin Bachelor të punës sociale dhe Administrimit social të departamentit mbi metodat e kërkimit shkencor (sasior dhe cilësor).

 

 

.

 

 

Prof. Asoc. Dr.  Fiona Todhri 

Fiona Todhri, Pedagoge dhe kërkuese shkencore pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale.  Lektore me kohë plotë, me 18 vjet përvojë në fushën e shkencave sociale. Në vitet 2004-2005 e diplomuar në Shëndet Publik, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjeksise. Në vitet 2009-2013, Doktore Shkencash, 2016 Profesore e Assocuar. Eksperiza e saj në këtë departament ka konsistuar në mësimdhënie dhe paralelisht në hartimin e një sërë cikle leksionesh, kurrikulash si dhe, në hartimin e planeve mësimore e programeve studimore të nivelit “Bachelor” dhe “Master”. Pjesëmarrja në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ka qenë intensive gjatë gjithë këtyre viteve, si dhe botime në revista dhe buletine shkencore kanë qenë një objektiv i rëndësishëm i punës së saj në fushën e kërkimit shkencor. Përfshirja aktive në projekte dhe studimeve në nivel kombëtar, në fushën e shëndetit publik dhe asaj sociale të mbështetura nga, institucione ndërkombëtare si: UNDP, USAID, IOM, UNICEF, World Bank, janë një kontribut dhe vlerë në nivel komunitar dhe atij profesional. Prej 1 Shtatori 2019 deri në Gusht 2021, bashkëautore e emisionit në Radio Tirana1 dhe RTSH 2, “Individi dhe Shoqëria”, që ka si qëllim të argumentojë se ndryshimet shoqërore e kulturore nuk ndodhin vetvetiu dhe as për arsye të pashpjegueshme. Në fakt ndryshimet social kulturore dhe vetë moderniteti nuk janë një forcë e natyrës, por produkt i qënieve njerëzore që mendojnë dhe veprojnë në mënyra të vecanta. Këto ide përbëjnë orientimin teorik kryesor në këtë cikël emisionesh që fokusohet në dinamikën e modernizimit të shoqërisë shqiptare.

 

 

.

 

 

 

Prof. Asoc. Dr. Irida Agolli 

Irida Agolli është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2006. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2001. Nga viti 2006 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Punë Sociale nga Universiteti i Tiranës. Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2013 në të njëjtën fushë studimi si ajo e studimeve Master, rreth të drejtave të personave që jetojnë me HIV/AIDS në Shqipëri. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë shëndeti riprodhues dhe edukimi bashkëmoshatarë, politika sociale, të drejtat dhe mbrojtja e fëmijëve, përkatësi gjinore dhe zhvillim, HIV/AIDS, etj. Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në çështje si nevojat e grupeve vulnerable, cështje social, të shëndetit dhe të drejtave, cështje gjinore, etj. Kurrikulumi i saj përfshin edhe konsulenca për institucione dhe organizata lokale dhe ndërkombëtare për kryerjen e kërkimeve, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorim dhe vlerësim etj. Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve dhe librave të botuara në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Master të departamentit mbi vlerësimin e programeve dhe politikave sociale, ndërsa në nivelin Bachelor ligjëron lëndët “Hyrje në Politikë sociale”,”Institucionet e Politikës Sociale” “Praktika e Punës Sociale me Fëmijët.

 

 

.

 

 

Prof. Asoc. Dr. Izela Tahsini 

Izela Tahsini është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale, Fakultetit të Shkencave Sociale, në Universitetin e Tiranës që nga viti 2002. Ajo ka marrë diplomën Bachelor në Punë Sociale në vitin 1997, dhe Master në Punë Sociale në 2003. Në vitin 2010 ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në Punë Sociale, ndërsa që nga 2015 mban titullin Profesore e Asociuar. Në fushën e psikoterapisë ka diplomën Bachelor i Shkencave në Psikoterapi që nga viti 2009, dhënë nga Universiteti ‘Zigmund Frojd’, Austri, dhe Çertifikatën Europiane të Psikoterapisë, që nga viti 2007. Ajo ushtron profesionin në mënyrë të pavarur.

Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë shërbimet sociale, cështjet e fëmijëve, puna sociale shkollore, çështjet gjinore dhe shëndeti mendor, ku ka kontribuar si kërkuese shkencore, autore e një sërë studimesh, vlerësimesh e analizash, për organizata lokale e ndërkombëtare. Gjithashtu, ka përvojë në praktikën direkte si punonjëse sociale, në këshillim e psikoterapi, si supervizore në fushën e shërbimeve sociale dhe supervizore klinike. Prof. Asoc. Tahsini është autore dhe bashkëautore e disa artikujve të botuar në vend dhe jashtë tij, si dhe e teksteve universitare dhe shkollore. Pranë Departamentit, ajo ka ligjëruar në nivelet Bachelor dhe Master, në lëndë si Puna Sociale me Individin, Puna Sociale me Familjet, Çështje të Familjes, Teori feministe, Puna sociale në Shkolla, etj.

 

 

.

 

 

 

Prof.Asoc.Dr. Juliana Ajdini 

Juliana Ajdini është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2004. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2000. Nga viti 2008 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Punë Sociale nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2013 në të njëjtën fushë studimi si ajo e studime Master. Tema e saj e doktoraturës ka qenë e lidhur me prindërimin në burgje dhe vlerësimin e situatës së përgjithshme të të dënuarve prindër në burgjet shqiptare. Fushat kryesore të interesit dhe ekspertizës janë kërkimi në fushën e problemeve sociale dhe respektimi e promovimi i të drejtave të njeriut në përgjithësi dhe në veçanti ato të individëve të privuar nga liria. Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në çështje si të drejtat e të dënuarve/paraburgosurve, barazia gjinore, organizimi komunitar, etj. Kurrikulumi i saj përfshin edhe konsulenca për institucione dhe organizata lokale dhe ndërkombëtare për kryerjen e kërkimeve, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorim dhe vlerësim etj. Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve dhe librave të botuara në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron në programet Bachelor dhe Master të departamentit mbi problemet sociale, metodat dhe shprehitë në punë sociale, puna sociale me familjen dhe teoritë e ndryshimet sociale.

 

 

.

 

 

 

Prof. Asoc. Dr. Marinela Sota

Marinela Sota është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2008. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 1997. Nga viti 2005 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Punë Sociale nga Universiteti i tiranës. Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2014 në fushën e punës sociale dhe kriminologjisë, veçanërisht recidivizmi dhe efektiviteti i sistemit penal. Fushat e saj të interesit dhe ekspertizës përfshijnë shërbimet sociale në sistemin e drejtësisë, praktikën e punës sociale me grupe, politikat shtetërore dhe efektivitetin e tyre. Përvojat e saj përfshijnë mësim në Bachelor dhe Master si dhe studime të nivelit dhe kërkimeve akademike fokusuar veçanërisht në çështjet që lidhen me kriminologjinë, mbrojtjen e fëmijëve, supervizimin në punë sociale, etj. Përvojat e saj të punës përfshijnë shërbim konsulence për institucionet dhe organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare në kryerjen e studimeve të ndryshme, pergatitje manualesh dhe materiale, mbajtja e trajnimeve, supervizim stafi, monitorim dhe vlerësim programesh. Ajo është autore dhe bashkë-autor në disa artikuj dhe libra të botuar në Shqipëri dhe jashtë vendit. Aktualisht ajo jep leksione për politikën sociale dhe drejtësisë penale, mbrojtjes së fëmijëve, mbikëqyrjen në punën sociale, në nivelin Bachelor ajo jep mësim për punën sociale në sistemin e drejtësisë dhe menaxhimin e projekteve sociale.

 

 

.

 

 

Prof.Asoc.Dr. Nevila Koçollari Furxhiu

Nevila Koçollari Furxhiu është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit Punë dhe Politikë Sociale, në Universitetin e Tiranës, që prej vitit 2012-të. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament, në vitin 1993. Karriera e saj akademike ka nisur në vitin 1994, në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali” ku u angazhua deri në vitin 2012-të. Ka përfunduar studimet Master në Punë Sociale, në periudhën kohore 2003-2005-së, në Departamentin Punë dhe Politikë Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2010-të, ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në Punë Sociale, pranë të njëjtit departament dhe që prej vitit 2015-të, mban titullin Profesor i Asociuar. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë kryesisht politika sociale, çështje të administrimit, menaxhimit financiar dhe planifikimit strategjik të organizatave të shërbimeve sociale, vlerësimi i programeve sociale, çështjet e përkatësisë gjinore dhe zhvillimit, në këndvështrimin antropologjik, çështje të komunikimit dhe ndryshimit të sjelljes, çështje të migrimit, trafikimit të qenieve njerëzore, si dhe shërbimet sociale për fëmijët dhe të rinjtë. Ka një kontribut në hartimin dhe institucionalizimin e standardeve të shërbimit social në Shqipëri, sikurse edhe eksperienca mbështetëse, këshilluese, që bëjnë bashkë mirëqenien, kohezionin social dhe zhvillimin e qëndrueshëm, me fokus edukimin, industrinë e turizmit, kulturën dhe kapitalin social.  Eksperiencat e saj, përfshijnë edhe konsulenca për organizata ndërkombëtare, për kryerjen e kërkimeve, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, etj. Së fundi, fokusi i studimeve të saj, janë kontributet e punonjësit social në proceset politike, vendimarrje dhe politikëbërje. Ajo është autore dhe bashkë autore e disa artikujve të botuar në vend, por edhe jashtë. Eksperiencat e saj të punës dhe kërkimit shkencor, qëndrojnë përshtat këtyre fushave të interesit edhe me mësimdhënien, në programet Bachelor dhe Master Shkencor. Aktualisht, ligjëron kryesisht në programet e nivelit të dytë të studimit, Master Shkencor, të departamentit, si titullare, në kurse lëndore, si filozofia dhe historia e shtetit të mirëqenies sociale, planifikim financiar dhe buxhetim, në organizatat e shërbimeve sociale, marketing social, shëndeti dhe ndryshimi i sjelljes, ndërsa në nivelin Bachelor, është titullare dhe ligjëron lëndët e analizës së politikave sociale: vlerësimi i programeve sociale dhe planifikim strategjik.

 

 

 

.

 

 

Prof. Asoc. Dr. Rudina Rama 

Është e punësuar me kohë të plotë pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Aktualisht është edhe senatore e Universitetit të Tiranës. Ka një përvojë pune shumëvjeçare si pedagoge dhe studiuese në Universitetin e Tiranës. Pas diplomimit në punë sociale në vitin 1996, ka kryer studimet pasuniversitare në punë sociale dhe administrim publik, më pas ato doktorale në të njëjtën fushë studimi dhe që nga viti 2015 mban gradën shkencore profesore e asociuar. Fushat kryesore të mësimdhënies dhe përvojës kërkimore përfshijnë dimensionin social në kujdesin shëndetësor, administrimin e politikave dhe shërbimeve sociale; mirëqënien e fëmijëve dhe të rinjve dhe aplikimin e metodave kërkimore në fushën e shkencave sociale. Gjatë përvojës profesionale është përfshirë dhe ka drejtuar një sërë projektesh shkencore dhe zhvillimore kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e shkencave sociale të mbështetura nga qeveria e Republikës së Çekisë, Irlandës, projekte të financuara nga Komisioni Evropian nëpërmjet programve Erasmus +, Evropa për qytetarët etj. Gjithashtu, ka marrë pjesë në një sërë konferencash shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit, ka botuar një sërë artikujsh shkencorë në revista prestigjoze dhe të indeksuara dhe është bashkautore e disa librave të botuara nga shtëpi botuese prestigjoze ndërkombëtare. Në vitit 2016 – 2020 ka drejtuar Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale.

 

 

.

 

 

Prof. Asoc. Dr. Veronika Duci 

Veronika Duci është e punësuar pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale të Universitetit të Tiranës.

Ka një përvojë pune 17 – vjeçare si pedagoge dhe studiuese. Pas diplomimit në Psikologji Klinike dhe Sociale në vitin 2002, në Universitetin “Aristoteli”, Fakulteti i Shkencave Filozofike në Greqi,  studimet pasuniversitare dhe ato doktorale të saj i ka lidhur me Punën Sociale dhe Politikat Sociale.

Fushat e mësimdhënies përfshijnë disiplina si politikat për fëmijët, sjellje organizative, psikologjia në praktikën e punës sociale etj. Fushat e saj të ekspertizës kërkimore përfshijnë çështje që lidhen me fëmijët, të drejtat e tyre dhe mbrojtjen, migrimin dhe migrimin i kthimit, shëndetin mendor, arsimin gjithëpërfshirës për fëmijët me aftësi ndryshe dhe ata të komunitetit Rom dhe Egjiptian, shërbimet e kujdesit shoqëror në nivel qendror dhe vendor, dhunën me bazë gjinore etj. Ajo ka punuar si eksperte kombëtare dhe për Ballkanin Perëndimor për kërkime shkencore dhe për zhvillimin e kapaciteteve në fushat e mësipërme.

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare/ndërkombëtare të lidhura me fushat e ekspertizës së saj, pjesë e programeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës dhe organizmave të tjerë ndërkombëtarë/kombëtarë. Gjithashtu, ka marrë pjesë në projekte të lidhura me arsimin e lartë në Shqipëri dhe në vende të tjera dhe procesin e përshtatjes me sistemin e Bolonjës.

Ka botuar një sërë punimesh shkencore në revista të njohura ndërkombëtare, të indeksuara dhe me faktor impakti Thomson Reuters dhe Scopus. Gjithashtu, është autore e raporteve kërkimore kombëtare në fusha si: cilësia e jetës së të rinjve, impakti i migracionit tek fëmijët e emigrantëve të rikthyer, fëmijët në situatë rruge, integrimi i çështjeve sociale në kurrikulat universitare, dhuna në marrëdhëniet intime etj.

Aktualisht është lektore pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale, dhe jep mësim në nivelet Bachelor dhe Master në programet e studimit të këtij departamenti.

 

 

.

 

 

Dr. Elona Dhëmbo  

Nga viti 2005, Dr. Elona Dhëmbo është lektore me kohë të plotë në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Pas diplomimit në “Punë Sociale”, në vitin 2002, ajo kreu studimet pasuniversitare në “Politika Sociale Krahasuese” në Universitetin e Oksfordit, dhe më pas ato doktorale në Universitetin e Tiranës në lidhje me politikat për familjen dhe çështjet e balancës punë-jetë. Në vitin akademik 2019-2020, Dr. Dhëmbo kreu studime post-doktorale pranë Institutit për Studimeve të Avancuara, në Universitetin e Europës Qendrore (CEU, Hungari) ku adresoi çështjet e migrimit dhe mbrojtjes sociale. Ekspertiza e saj mbi 15 vjeçare në hartimin e programeve dhe mësimdhënie fokusohet në: -kërkim shkencor në shkenca sociale (sasior & cilësor); -politikë sociale; dhe -politikë sociale dhe përkatësi gjinore. Ajo është autore e teksteve universitare në fushat e saj të ekspertizës si dhe teksteve për arsimin para-universitar (për lëndën “Qytetari”). Punimet e saj shkencore janë prezantuar në dhjetra konferenca ndërkombëtare dhe janë botuar në revistat më në zë të punës sociale (si p.sh. International Social Work, European Journal of Social Work, Journal of Human Rights and Social Work) dhe shkencave sociale (p.sh. në Migration and Development, Psycho-Oncology, International Migration, Humanities & Social Sciences Communications, etj. Shiko për më shumë: https://www.researchgate.net/profile/Elona-Dhembo). Përveç mësimdhënies dhe punës akademike, ajo ka një eksperiencë të gjatë në kërkimin e aplikuar dhe konsulencat për shoqërinë civile dhe qeverisjen qendrore dhe vendore,  në fusha si përkatësia gjinore dhe zhvillimi, migrimi, shoqëria civile dhe angazhimi qytetar, të drejtat e njeriut dhe pakicat, etj. Disa nga publikimet e saj me të fundit të kësaj natyre përfshijnë: dy raporte rajonale mbi romët, arsimimin dhe punësimin – “Regional Policy Analysis in Western Balkans and Turkey: ECD & Primary Education” dhe Strategic Regional Policy Analysis in Western Balkans and Turkey: Secondary, Tertiary Education and Employability” (nga Roma Education Fund në Ballkan), studimin kombëtar “Dhuna në marrëdhëniet intime dhe dhuna seksuale tek të rinjtë në Shqipëri.” (nga rrjeti i organizatave AWEN), si dhe studimin kombëtar “Dhuna dhe ngacmimet në botën e punës në Shqipëri: Një qasje krahasimore e gjashtë sektorëve strategjikë të ekonomisë” (nga Center for Labour Rights dhe Olof Palme International Center).

 

 

.

 

 

Dr. Emanuela Ismaili 

Emanuela Ismaili është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2014. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2008. Në vitin 2010 mban titullin Master i Nivelit të Dytë (MND) në Metoda Kerkimore në Punë Sociale. Ajo mbron gradën Doktor i Shkencave që nga viti 2015 në fushën e bullizmit ne mjedisin shkollor. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë cështjet e fëmijëve dhe edukimit; të drejtat e njeriut; shprehite e komunikimit. Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master, punë kërkimore dhe aktivitete te ndryshme në fushën e edukimit, femijëve, të drejtave të njeriut, gjithëpërfshirjes, komunikimit, problemeve tek te rinjtë etj. Ajo është autore e disa artikujve në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Master të departamentit mbi çështjet e përmendura mësipër.

 

 

.

 

 

Dr.  Erika Bejko 

Erika Bejko mbulon në fushën e saj të studimit çështje të tilla si:  metodologjia e kërkimit shkencor, zhvillimi i qëndrueshëm, bashkëpunimi ndërkombëtar, zhvillimi lokal dhe ndryshimin social. Ajo u diplomua në Universitetin e Tiranës në vitin 1997 dhe më pas mori dy Diploma Master në Universitetin Katolik të Lyonit “Zhvillimi Lokal”, 2005 dhe Universiteti “Administrim dhe Shkëmbime Ndërkulturore” Paris 12 (2007). Ajo ka qenë një studiuese e mbështetur nga Programi Akademik i Bursave të Open Society Institute. Ajo është një lektore me kohë të plotë në lëndët e mëposhtme: “Metodat sasiore të kërkimit në punën sociale”, Metodat sasiore të kërkimit në punën sociale” dhe Teoritë mbi ndryshimet sociale”. Ajo mori doktoraturën e saj në vitin 2013. Fushat e kërkimit shkencorë të saj janë varfëria dhe përjashtimi social, politika sociale, kërkimi shkencor, etj.

 

.

 

Dr. Eris Dhamo

Eris Dhamo është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2014. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2001. Nga viti 2012 mban titullin Master i Nivelit të Dytë në Kërkim Shkencor në Punë Sociale nga Universiteti i Tiranës. Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në fushën e Gerontologjisë, me fokus specifik cilësinë e jetës së të moshuarve. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë gerontologjia, komunikimi për ndryshimin social dhe të sjelljes, administrimi social, kërkimi shkencor në shkenca sociale, politika sociale, politika të mbrojtjes sociale, çështjet e përkatësisë gjinore dhe metodat e integruara në punë sociale. Eksperiencat e saj në këto fusha përfshijnë jo vetëm mësimdhënien në nivel Bachelor dhe Master, por dhe punë administrative dhe kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në çështje si puna sociale me të moshuarit, cilësia e jetës, mirëqënia e shoqërisë, komunikimi për ndryshim social, etj. Kurrikulumi i saj përfshin edhe asistencë e këshillim për institucione dhe organizata lokale mbi realizimin me sa më cilësi të angazhimeve të tyre, kryesisht në kërkime, strukturimin e shërbimeve, administrimin e organizatave, organizimin e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorimin, vlerësimin dhe planifikimin e ristrukturimeve të nevojshme, etj. Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve dhe librave të botuara kryesisht në vend, por dhe jashtë. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Bachelor të departamentit mbi administrimin social dhe politikat e mbrojtjes sociale ndërsa në nivelin Master ligjëron lëndë të komunikimit për ndryshim social dhe metodologji kërkimore mbi komunikimin, metoda të integruara në punë sociale, monitorim dhe vlerësim politikash sociale.

 

.

 

 

Dr. Av. Florian Bejleri 

Florian Bejleri është lektor me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Fakltetin e Shkencave sociale, të Universitetit të Tiranës që nga viti 2010. Ai ka përfunduar studimet e larta për shkenca sociale dhe juridik. Ai mban titullin Doktor i Shkencave. Fushat e tij të ekspertizës dhe interesit janë mbrotja e fëmijës dhe familjes, çështje të dhunës në familjë, trafikimit, parandalimit të kriminalitetit proceset gjyqësore, ligji dhe politika sociale. Eksperiencat e tij të punës në këto fusha përfshijnë; mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master, konsulent ligjor dhe avokat, ekspert trajnimi në fushën socile dhe të drejtësisë etj. Kurrikulumi i tij përfshin edhe konsulenca për institucione dhe organizata lokale dhe ndërkombëtare për çështje ligjore dhe sociale, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorim dhe vlerësim etj. Ai është autor i disa artikujve shkencorë të botuar në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ai është lektor kryesisht në programet Master të departamentit mbi çështje të fëmijës dhe familjes dhe shërbime sociale në drejtësinë penale ndërsa në nivelin Bachelor në lëndë lëndë si; hyrje në të drejten, Krimi dhe politikat e antikrimit. Organizimi dhe dinamikat e shoqërisë etj.

 

.

 

 

Dr. Miranda Spahiu 

Miranda Spahiu është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale, Universiteti i Tiranës që prej vitit 2014. Ajo u diplomua si punënjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 1996. Ka fituar gradën Doktor i Shkencave, duke u përqëndruar tek integrimi dhe impakti i shërbimeve psikosociale në ofrimin e kujdesit për shëndetin riprodhues në sistemin shëndetësor shqiptar. Ajo ka përqëndruar aktivitetin e saj kryesisht si punonjëse sociale pranë Ministrisë së Shëndetësise, duke bërë të mundur që të japë kontribut në politikëbërje dhe ofruese trajnimesh në fusha të tilla si planifikimi familjar, shëndeti i nënës dhe fëmijës, dhuna në familje dhe çështjet gjinore, problematikat e veçanta të shëndetit të adoleshentëve, abortin, shëndetin publik, promocionin dhe edukimin shëndetësor si edhe në përfshirjen e punonjësve socialë në sistemin shëndetësor, si pjesë e rëndësishme e kujdesit shëndetësor ndaj popullatës. Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënien në nivel Bachelor dhe Master. Aktualisht ajo ligjëron në nivel Master mbi shërbimet e punës sociale në shëndetësi ndërsa në nivel Bachelor ligjëron lëndë rreth organizimit dhe drejtimit të shërbimeve sociale. Është autore dhe bashkëautore në disa artikuj.

 

.

 

 

Dr. Monika Taçi 

Dr. Monika Taçi është lektore me kohë të plotë në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale, në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës që nga viti 2008. Është diplomuar në Universitetin e Tiranës në vitin 1996 si punonjëse sociale. Ka fituar titullin “MASTER” në vitin 2008. Në mars të viti 2014 ka marrë gradën shkencore” Doktor’ në Punë Sociale me fokus përvijimin e formave të reja sjellore në moshën e adoleshencës si pasojë e ndikimit të botës virtuale.

Fushat kryesore të ekspertizës dhe interest të saj janë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, veçanërisht të grave, fëmijëve dhe adoleshentëve.

Eksperiencat e punës në këtë fushë përfshijn përvojën e punës në organizatat e shoqerisë civile për më shumë se një dekadë si dhe mësimdhënien në nivel Bachelor dhe Master të fokusuar kryesisht në çështjet që lidhen me etikën dhe ligjin, projektet dhe programet sociale, integrimin gjinore etj. Ajo është autore dhe bashkautore e një numri artikujsh si dhe referimesh ne konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit.

 

.

 

MSc. Asunta Toromani – Asistent Lektore

Asunta Toromani është Asistente/ Lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, prej vitit 2022. Toromani, është diplomuar në ciklin e parë të studimeve, në programin “Administrim dhe Politikë Sociale”, pranë të njëjtit departament, në vitin 2016. Prej vitit 2018, mban titullin Master i Shkencave (MSc.) në Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes. Pjesë e Rrjetit Studentor të Ekselencës dhe diplomuar në ciklin e dytë të studimeve me Medaljen e Artë. Toromani, është certifikuar ndërkombëtarisht në fusha të Këshillimit të Karrierës dhe Intervistimit.

Ndër përvojat e punësimit, Toromani ka shërbyer si Specialiste Komunikimi në organizata jofitimprurëse, kryesisht si pjesë e ekipit në hartim ose zbatim të Strategjive të Komunikimit. Gjithashtu, në Koordinim, në sektorin e tretë dhe në media.

Toromani, ka qenë Përgjegjëse e Zyrës së Komunikimit/ Lektore, pranë një Institucioni të Arsimit të Lartë. Ka shërbyer si Specialiste në Drejtorinë e Planifikimit dhe Performancës, pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, nëpërmjet Programit të Ekselencës. Si Asistente me kohë të pjesshme, pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, prej vitit 2019 ka asistuar në programet e ciklit të parë të studimeve.Eksperienca e saj aktuale, konsiston në asistimin në lëndë të lidhura me analizën, vlerësimin e programeve, metodat kërkimore cilësore.

 

.

 

MSc Marsela Allmuça – Asistent Lektore

Marsela Allmuça është asistente lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2022. Ajo është diplomuar si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2010. Nga viti 2012, mban titullin Master i Shkencave (MSc.) në Punë dhe Politikë Sociale si edhe është Alumni në disa programe të njohura ndërkombëtare. Ajo ka një eksperincë të gjatë në ofrimin dhe menaxhimin e shërbimeve sociale për rastet e dhunës me bazë gjinore.

Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë kërkimi shkencor në shkenca sociale, shërbimet sociale dhe sistemi i mbrojtjes sociale, si edhe çështjet e barazisë gjinore dhe zhvillimit. Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë menaxhimin e shërbimeve sociale, mentorimin dhe ofrimin e trajnimeve për ofruesit e shërbimeve sociale, hartimin e manualeve, protokolleve dhe standardeve të shërbimeve, mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master si edhe punë kërkimore shkencore.

Kurrikulumi i saj përfshin edhe konsulenca për institucione dhe organizata ndërkombëtare dhe lokale për përgatitjen e manualeve, protokolleve, standarteve dhe ofrimin e sesioneve për ngritjen e kapaciteteve etj. Ajo është bashkautore e disa artikujve shkencorë dhe studimeve kombëtare.

Aktualisht, ajo asiston dhe ligjëron kryesisht në programet Bachelor dhe Master të departamentit mbi studimin e sjelljes njerëzore në kontekstin e mjedisit social edhe mbi metodat e aplikuara të punës sociale me individin, grupin dhe komunitetin.

.