logoProgramet Master (_Punë dhe Politika Sociale)

Master Shkencor:

(120 Kredite, 2 Vjet)

 

Plani Mësimor i Programit të Studimit Master i Shkencave

 

            Punë Sociale me Tre Drejtime

Drejtimi klinik

 • Të përgatisë studentët për të aplikuar koncepte dhe strategji të kërkimit shkencor në praktikën e punës sociale ndërpersonale.
 • Të ofrojë njohuri të thelluara profesionale për praktikën e punës sociale ndërpersonale dhe të demonstrojnë ndërgjegjësim në praktikë nëpërmjet reflektimit personal etik e kritik.
 • Të aftësojë studentët për të sintetizuar dhe aplikuar njohuri shkencore të zhvillimit normal dhe anormal dhe psikopatologjisë në individë dhe familje brenda një kuadri teorik.
 • Të kualifikojë studentët për të identifikuar, implementuar dhe vlerësuar ndërhyrjet, që reflektojnë një kuadër teorik specifik, me një nivel të lartë të vetëndërgjegjësimit dhe autonomisë në punën me klientë të ndryshëm.
 •  

Drejtimi i politikës sociale

 • Të përgatisë studentët për të aplikuar koncepte dhe strategji të kërkimit shkencor në praktikën e punës sociale dhe politikës sociale.
 • Të ofrojë njohuri të thelluara profesionale për praktikën e punës sociale në politikat sociale dhe të demonstrojnë ndërgjegjësim në praktikë nëpërmjet reflektimit personal etik e kritik.
 • Të aftësojë studentët të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e avancuara si dhe vlerat e punës sociale në praktikë me popullsi diverse pa treguar diskriminim për moshën, klasën, ngjyrën, kulturën, paaftësinë, etninë, strukturën familjare, gjininë, statusin civil, racën, fenë dhe orientimin seksual të klientit.
 • Të kualifikojë studentët që të hartojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe ndryshojnë politikat sociale dhe të ndërhyjnë kundër sistemeve diskriminuese dhe shtypëse për të shtuar drejtësinë sociale dhe ekonomike.
 • Të përgatisë studentët që të analizojnë dhe formojnë politika sociale në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Të njohë studentët me promovimin e integrimit të plotë të politikës sociale ndërmjet dhe përgjatë sektorëve të ndryshëm të jetës sociale.

 

Drejtimi i organizimit komunitar

 • Të aftësojë studentët të thellojnë njohuritë lidhur me dinamikat dhe problemet sociale në komunitete.
 • Të pasurojë shprehitë specifike të adresimit të çështjeve me të cilat përballet një komunitet.
 • Të kualifikojë studentët për të arritur një profil të specializuar në identifikimin dhe adresimin e problemeve sociale në komunitete.

 

 

Plani mësimor

 

 

VITI I VITI II
  KLINIK POLITIKË SOCIALE ORGANIZIM KOMUNITAR
Paradigmat e sjelljes njerëzore në mjedisin social Praktikë e avancuar në punën me individin Historiku & filozofia e shtetit të mirëqenies Shkrimi i granteve dhe sigurimi i fondeve
Përkatësia gjinore dhe puna sociale Praktikë e avancuar në punën me familjen Kërkimi shkencor & hartimi i politikave sociale Dinamikat e grupeve te riskut
Çështje bashkëkohore & filozofia e punës sociale 

 

Praktikë e avancuar në punën me grupet dhe komunitetet Analizë, planifikim & vlerësimi i pol. soc. Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve të shërbimeve sociale
Metoda kërkimore sasiore dhe analiza e të dhënave Praktikë e avancuar në punën me fëmijët Vlerësimi i shërbimeve sociale Hartim, zbatim, monitorim dhe vlerësimi i programeve
Metoda kërkimore cilësore dhe analiza e të dhënave Seksualiteti njerëzor Lëndë me zgjedhje (2 nga 4) Parimet dhe metodat e punes ne komunitet
Analiza dhe zhvillimi i politikave të mirëqenies sociale 

 

Praktikë në institucione Politika Soc. & Shëndeti Publik Praktikë në institucione
Parimet e supervizionit në punën sociale 

 

Mikroteza Politika Soc. & Arsimi Mikroteza
Planifikim, monitorim & vlerësim i programeve sociale Politika sociale & drejtësia
Politika sociale & përkatësia gjinore
Praktikë në institucione
Mikroteza

 

            Shërbimet Sociale në Drejtësi Penale

 • Të përgatisë studentët për të punuar me të dënuarit në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe në komunitet.
 • Të njohë studentët me praktikat e mbikëqyrjes së të dënuarve me burgim apo në komunitet
 • Të kontribuojë në sigurimin e ndihmës, kujdesit praktik, social dhe psikologjik në bazë të metodave të punës sociale në çdo fazë të procedimit të të pandehurit.
 • Të përgatisë studentët për zhvillimin e programeve të rehabilitimit ose trajtimit të të dënuarve me nevoja të veçanta.
 • Të japë njohuri për punën me të dënuarit e mitur, të dënuarit me probleme të shëndetit mendor, varësitë.
 • Të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve të studentëve për vlerësimin dhe menaxhimin e programeve sociale në drejtësinë penale.

 

 

Plani mësimor

 

 

VITI I VITI II
Drejtësia penale dhe politika sociale Strategjitë e ndërhyrjes sociale ndaj krimit
Legjislacioni penal Politikat ne drejtësinë penale dhe etika
Teoritë e krimit
Metodat e kërkimit në drejtësinë penale 

Teori dhe shprehi të menaxhimit

Vlerësimi i rrezikshmërisë së të dënuarve
Puna sociale me të dënuarit  
Praktika dhe metodat e punës sociale në drejtësinë penale  
Probleme sociale: komuniteti, politika dhe veprimi social Stazh apo praktikë personale
Vlerësimi i programeve të punës sociale ne drejtësinë penale Mikrotezë

 

            Administrimi Shërbimeve Sociale

 • Të përgatisë studentët për të menaxhuar shërbimet sociale.
 • Të kualifikojë anëtarë të administrimit me orientim nga administrimi në punë sociale, të aftë për të planifikuar, zbatuar dhe vlerësuar programet e politikës sociale.
 • Të kontribuojë në përmirësimin e shërbimeve sociale.
 • Të përgatisë studentët të praktikojnë në kuadrin e vlerave bazë dhe standardeve etike të profesionit të administrimit në kuadrin e punës sociale.
 • Të pajis studentët me njohuritë e nevojshme për një arsimim të plotë për karrierën e tyre shkencore dhe profesionale.

 

 

Plani mësimor

 

 

VITI I VITI II
Teoritë dhe zhvillimet e reja sociale Puna sociale makro: planifikimi strategjik
Metoda të integruara në punë sociale Buxhetimi, planifikimi dhe menaxhimi financiar në organizatat e shërbimeve sociale
  Supervizimi në organizatat e shërbimeve sociale
Metoda të kërkimi shkencor cilësor Praktike profesionale
Sjellje organizative Mikroteza
Vlerësimi i programeve dhe politikave sociale
Metoda të kërkimi shkencor sasior
Menaxhimi i projekteve sociale
Administrimi i programeve të mirëqenies sociale
Komunikimi për ndryshimin e sjelljes
Zhvillimi dhe administrimi i burimeve njerëzore në shërbimet  sociale

 

            Çështjet e Fëmijës dhe Familjes

 • Të përgatisë studentët që të kuptojnë rëndësinë e të drejtave dhe influencimin e tyre ne rolin e fëmijëve dhe familjes.
 • Të aftësojë studentët të zgjedhin metodat në praktikën e punës sociale me fëmijët dhe familjen  nën një perspektivë ekosistemike.
 • Të përgatisë studentët të advokojnë për përmirësimin e programeve sociale në aspektim e përjashtimit dhe përfshirjes për grupet më vulnerabël të fëmijëve.
 • Të pajisë studentët me njohuri për të marrë pjesë dhe për t’u pozicionuar në debate të cilat trajtojnë aspektin e mosdikriminimit dhe përfshirjes sociale të fëmijëve.

 

 

Plani mësimor

 

 

VITI I VITI II
Modele dhe shprehi në punën me familjen Mbrojta e fëmijëve
Ligji, fëmijët dhe familja Politikat sociale dhe roli i advokatësisë në çështjet e fëmijëve
Zhvillimi njerëzor dhe mjedisi social: paradigmat Praktike profesionale/Stazh
Kërkimi shkencor sasior Lëndë me zgjedhje (1 nga 2 lëndë)
Psikologji intimiteti Sociologjia 

Çështje të familjes

Kërkimi shkencor cilësor Praktike Profesionale/Stazh
Të drejtat e fëmijëve dhe familjes Mikroteza
Modele dhe shprehi në punën me fëmijën
Modele të integruara të përfshirjes sociale në punën me fëmijët
Komunikimi per ndryshimin e sjelljes sociale

 

            Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes

  • Të aftësojë studentët me njohuri praktike dhe të aplikuara nga prespektiva e specialistëve të shkencave sociale që studiojnë komunikimin efektiv.
  • Të përgatisë studentët që të realizojnë kërkime në fushën e komunikimit për ndryshimin e sjelljes dhe të krijojnë dhe të zbatojnë fushata efektive të komunikimit.
  • Të aftësojë studentët që të analizojnë përcaktuesit socialë dhe të sjelljes në praktikën e punës së tyre.
  • Të zhvillojë studentët me aftësitë e nevojshme për aplikimin e teorisë sociale dhe të sjelljes në fushën e kërkimit dhe programet e komunikimit.
  • Të përgatisë studentët që të zhvillojnë aftësi ne zbatimin e strategjive të ndryshimit social dhe të sjelljes dhe të fitojnë njohuri për realizimin e kërkimeve, monitorimeve dhe vlerësimeve në programet e komunikimit për ndryshimin social dhe të sjelljes.

   

   

  Plani mësimor

   

   

  VITI I VITI II
  Teoritë e komunikimit dhe ndryshimit të sjelljes Metodat e kërkimit shkencor në komunikimin për ndryshimin social dhe të sjelljes
  Komunikimi, media dhe shoqëria Edukimi përmes argëtimit
  Perspektivat e komunikimit për ndryshimin social dhe të sjelljes Shëndeti dhe ndryshimi i sjelljes
  Planifikimi dhe vlerësimi i programeve dhe komunikimi Praktikë personale
  Komunikimi social dhe përdoruesit e medias Mikrotezë
  Menaxhimi i programit komunikimi strategjik
  Komunikimi organizativ
  Planifikimi dhe analiza e komunikimit
   
  Lëndë me zgjedhje (2 nga 4 lëndë)
  Studime të audiencës
  Shëndeti publik
  Marketing social
  Politika sociale dhe komunikimi  

   

 

 

 

Master Profesional:

(60 Kredite, 1 Vit)

 

Plani Mësimor i Programit të Studimit Master Profesional

 

             Punë Sociale e Avancuar

 

Drejtimi: Puna sociale në shëndetësi

 • Studentët do të njohin strukturën, funksionimin dhe treguesit e sistemit shëndetësor, duke i analizuar të gjitha këto brenda praktikës së përditshme  punës së punonjësit social.
 • Studentët do të njohin rolet dhe funksionet e punonjësit social në të gjitha nivelet e shërbimit shëndetësor.
 • Studentët do të aftësohen për të zotëruar vlerat dhe parimet e etikës së punës sociale në shëndetësi;
 • Studentët do të pajisen me aftësi dhe shkathtësi praktike për të adresuar dhe referuar problemet shëndetësore e ato psiko–sociale të klientëve.
 • Studentët do të njohin strukturën, funksionimin dhe treguesit e sistemit shëndetësor, duke i analizuar të gjitha këto brenda praktikës së përditshme  punës së punonjësit social.
 • Studentët do të njohin rolet dhe funksionet e punonjësit social në të gjitha nivelet e shërbimit shëndetësor.
 • Studentët do të aftësohen për të zotëruar vlerat dhe parimet e etikës së punës sociale në shëndetësi.
 • Studentët do të pajisen me aftësi dhe shkathtësi praktike për të adresuar dhe referuar problemet shëndetësore e ato psiko–sociale të klientëve.

 

Drejtimi: Puna sociale në arsim

 • Të përfitojnë njohuri të nivelit akademik, studimor dhe kërkimor që ju përgjigjet nevojave të njohurive në fusha specifike të njohjes së praktikës së punës sociale në sistemin arsimor të të gjitha niveleve.
 • Studentët do të rrisin dhe zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për ndërtuar politika efektive për të siguruar mirëqenien e fëmijëve në të gjitha sistemet e arsimit.
 • Studentët do të aftësohen për të zhvilluar dhe vënë në funksionim burimet dhe kapacitetet e shoqërisë, në mënyrë që të riorientohen shërbimet
 • Studentët do të fitojnë njohuri specifike për identifikimin e treguesve që trajtojnë çështje më të pranishme në një kontekst arsimor, ku krahas profesionistëve të tjerë operon edhe punonjësi social.
 • Studentët do të jenë të aftë të vlerësojnë se cilat janë pengesat në shërbimet aktuale që ofrohen në sistemin arsimor.

 

Plani mësimor

 

Çështje bashkëkohore dhe filozofia e punës sociale
Vlerësimi i politikave dhe programeve sociale
Paradigmat e sjelljes njerëzore
Komunikimi i ndryshimit social dhe të sjelljes
Kërkimi shkencor
Grupi i lëndëve të punës sociale në shëndetësi
Puna sociale dhe shëndeti publik
Puna sociale në shërbimin shëndetësor rezidencial
Shërbimet e punës sociale në shëndetësi
Grupi i lëndëve të punës sociale në arsim
Nevojat e veçanta arsimore dhe arsimi gjithëpërfshirës
Mirëqenia dhe mbrojtja e fëmijës
Kërkimi shkencor
Praktikë personale
Temë diplome

             Analist i Politikave Sociale

 1. Të ofrojë një bazë teorike solide për krahasimin e politikave socio-ekonomike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
 2. Të sigurojë trajnimin në nivel të avancuar për metodologjitë kërkimore.
 3. Të ngrejë kapacitetet e studentëve në nivel ekspertize për vlerësimin e politikave sociale dhe zhvillimin e teknikave të përshtatshme.

 

Plani mësimor

 

Statistikë
Baza të ekonomisë dhe politikat e tregut të puës
Teoritë dhe zhvillimet e reja sociale
Koncepte bazë në politkë sociale
Metoda të kërkimit shkencor
Koncepte, reforma dhe politika socio-ekonomike krahasuese.
Vlerësimi i politikave: cikli i politikave, vlerësimi dhe auditimi i tyre.
Administrimi i shërbimeve dhe programeve sociale
Praktikë personale
Temë diplome