logoPROGRAMET E DEPARTAMENTIT TË PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE

 

Studime të Ciklit të I-rë

1.Bachelor në “PUNE SOCIALE”

2.Bachelor në “ADMINISTRIM DHE POLITIKA SOCIALE”

.

Studime të Ciklit të II-të

 

Programet e studimit Master Shkencor (120 kredite, 2 vjet)

1.Master i Shkencave në “KOMUNIKIMI PER NDRYSHIMIN SOCIAL DHE TE SJELLJES”

2.Master i Shkencave në “ADMINISTRIMI I SHERBIMEVE SOCIALE”

3.Master i Shkencave në “PUNE SOCIALE” me tre drejtime

1.Politike Sociale

2.Organizim Komunitar

3.Klinik

4.Master i Shkencave në “SHERBIMET SOCIALE NE DREJTESINE PENALE”

5.Master i Shkencave në “CESHTJE TE FEMIJES DHE FAMILJES”

6.Master i Shkencave në “DIVERSITETI, MUNDESITE E BARABARTA DHE PERFSHIRJA SOCIALE”

 

Programet e studimit Master Profesional (60 kredite, 1 vit)

1.Master Profesional “PUNA SOCIALE E AVANCUAR” me dy drejtime

1.Arsim

2.Shendetesi

2.Master Profesional “ANALIZE E POLITIKES SOCIALE”

.

Studime të Ciklit të III-të

  1. Doktoraturë në Punë dhe Politika Sociale