logoPROGRAMI I DOKTORATES

.

Korniza konceptuale e programit të studimit të doktoratës në Shkenca Politike

 

Studimet e nivelit të tretë, të doktoratës në nënfushën “shkenca politike” ofrohen pranë Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, krahas studimeve të Ciklit të Dytë dhe atyre të Ciklit të parë në Psikologji. Misioni i programit të studimeve të doktoratës është të përgatisë kërkues shkencorë dhe të ofrojë studime të thelluara me metoda të avancuara shkencore në lidhje me çështje bashkëkohore të politikës dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, si më poshtë:

 

Shteti social, mendimi politik shqiptar, ligjërimet publike dhe komunikimi politik; proceset e integrimit në BE dhe NATO dhe politika e jashtme dhe rajonale e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe ndikimet nga gjeopolitika në shek. XIX-XXI; sistemet politike, partitë politike, lëvizjet politike dhe sociale, tranzicioni demokratik i shqiptarëve, zgjedhjet politike, si edhe krahasime me demokracitë e reja të Evropës Lindore e më gjerë;

 

Programi i doktoratës do përgatisë studiues të pavarur në kërkimet bazë dhe të aplikuara në fusha si studime në shkencat sociale, qw mund tw punwsohen nw institucione tw arsimit tw lartw, administratë publike, diplomaci, shoqëri civile dhe sektor privat. Koha e parashikuar për ndjekjen e një programi doktorature në shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare është minimumi 3 vjet.

.

 

Kriteret e pranimit në programin e doktoratës në nënfushën ”Shkenca Politike”

 

1.Për nënfushën e kërkimit në shkenca politike ose marrëdhënie ndërkombëtare,diplomat me të cilat mund të aplikohet janë këto:

– Diplomë Bachelor në shkenca Politike ose Marrëdhënie Ndërkombëtare ose nga programet

Bachelor në Shkenca Sociale ose Ekonomi si dhe një nga Diplomat Master Shkencor;

– Diplomë Master Shkencor në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Ekonomi, ose fusha të tjera të shkencave sociale;

– Diplomë e integruar e nivelit të dytë, (DND) në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Ekonomi, ose fusha të tjera të shkencave sociale;

– Diplomë Master i Nivelit të Dytë (MND) në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Ekonomi, ose fusha të tjera të shkencave sociale;

– Diploma 4-vjecare në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare ose Ekonomi, ose fusha të tjera të shkencave sociale, dhe e njohur nga LAL 80/2015 si Diplomë Master Shkencor në Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Ekonomi, ose fusha të tjera të shkencave sociale;

– Diplomë studimi e fituar jashtë vendit në fushën e Shkencave Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare ose në fusha të afërta, ekuivalente me titullin Master Shkencor dhe e njohur nga MAS.

.

2.Nota mesatare e studimeve në Nivelin Bachelor mbi 8. Nota mesatare e studimeve në nivelin Master Shkencor mbi 9. Nota mesatare e studimeve të diplomave të pa ndara në cikle, të jetë mbi 8.5.

 

3.Dëshmi e gjuhës së huaj në një nga gjuhët e huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht ose spanjisht, në nivelin C1 përpara fillimit të studimeve të vitit të tretë të doktoraturës.

 

4.Të mos jenë marrë ndaj tij/saj masa disiplinore , apo të mos jetë gjetur në shkelje të rregullave të etikës së kërkimit shkencor, të të drejtave që burojnë nga pronësia intelektuale apo shkelje të

rregullave kundër plagjaturës,

 

5.Të vetëdeklarojë se është në gjendje të zbatojë standardet shkencore dhe etike në programin e studimeve.

 

6.Dëshmi penaliteti që të mos jetë i dënuar nga autoritete shqiptare apo jashtë Shqipërisë.