logoFakulteti i Shkencave Sociale (FSHS) është njësi kryesore e Universitetit të Tiranës. Rrugëtimi i Fakultetit të Shkencave Sociale nis në vitin 1992 kur Këshilli i Ministrave me vendimin Nr. 348, datë 10.08.1992 vendos të hapet Fakulteti i Punës Sociale me program studimi në punë sociale me kohëzgjatje 4 vjet dhe me program pasuniversitar në punë sociale me kohëzgjatje 2 vjet.

Pikënisje për këtë vendim u bë një marrëveshje zyrtare e majit 1992 e Qeverisë shqiptare me Grand Valley State University (SHBA) që do të ndihmonte për hapjen e shkollës së parë të punës sociale pasi në bazë të një vlerësimi të kryer në atë kohë, për të ngritur sistemin e mirëqenies sociale, Shqipërisë i duheshin rreth 3000 punonjës socialë, ndërkohë që nuk kishte asnjë.

Në vitin 1993, Fakulteti i Punës Sociale shndërrohet në Fakultetin e Shkencave Sociale me këtë strukturë:

 • Departamenti i Filozofisë dhe Sociologjisë
 • Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë
 • Departamenti i Punës Sociale

Në vitin 2008 krijohet Departamenti i Shkencave Politike

Në vitin 2009 nga Departamenti i Filozofi- Sociologjisë krijohen dy departamente:

 • Departamenti i Filozofisë
 • Departamenti i Sociologjisë

Në vitin 2011 ndryshon emërtimi i Departamentit të Punës Sociale. Ai emërtohet Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale

Aktualisht FSHS ka 5 departamente.

 • Departamenti i Filozofisë
 • Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë
 • Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale
 • Departamenti i Sociologjisë
 • Departamenti i Shkencave Politike

 

FSHS, që në krijimin e vet dhe deri tani, është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në filozofi, psikologji, punë sociale, sociologji dhe shkenca politike si edhe një nga institucionet më të rëndësishme të vendit për përgatitjen e mësuesve për arsimin e mesëm të lartë në shkenca sociale.

FSHS ka ideuar dhe realizuar veprimtarinë e vet në përputhje me vizionin dhe misionin e Universitetit të Tiranës, në përgjigje të nevojave të shoqërisë shqiptare për formimin e specialistëve të shkencave sociale dhe në përputhje me përvojën më të mirë ndërkombëtare dhe veçanërisht në përputhje me Procesin e Bolonjës.

 

 

1992         Hapet Fakulteti i Punës Sociale.

 

Hapet Departamenti i Punës Sociale.

 

Hapet programi i studimit në punë sociale me kohëzgjatje 4 vjet, i pari program studimi në Shqipëri në fushën e punës sociale.

 

Hapet programi pasuniversitar në punë sociale me kohëzgjatje 2 vjet

 

1993         Fakulteti i Punës Sociale shndërrohet në  Fakultetin e Shkencave Sociale me këtë strukturë:

 • Departamenti i Filozofisë dhe Sociologjisë
 • Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë
 • Departamenti i Punës Sociale

 

Fillon të funksionojë profili i filozofisë dhe i sociologjisë.

 

1995         Nis projekti 3-vjeçar Tempus nr. 09782-1995  “Zhvillimi i shkencave humane”.

 

1996         Hapet programi i studimit në psikologji me kohëzgjatje 4 vjet, i pari program studimi në Shqipëri në fushën e psikologjisë.

 

Nis projekti 3-vjeçar Tempus Phare 1996  Structural JEP, nr. 11016-1996: Ristrukturimi i përgatitjes së mësuesve në Shqipëri

 

1998         Nis projekti 2 -vjeçar Tempus Phare Academic JEP nr. 13221-1998 Programi master në studime evropiane në Shqipëri

 

1999         Botohet Revista e Shkencave të Edukimit

 

2000         Hapet dega e shkencave politike me programin “Specialist i shkencave politike” me kohëzgjatje 4 vjet

 

Nis projekti 3-vjeçar Tempus, nr. 15038-2000 “Pushteti lokal dhe shoqëria civile në Shqipëri”

 

2004         Hapen programe të studimeve të ciklit të dytë

 

Hapet “Qendra e studimeve gjinore”

 

Botohet revista “Shkencat sociale”

 

2006         Nis projekti 1 -vjeçar Tempus nr. C004B06-2006 “Akreditimi dhe licensimi shtetëror në Shqipëri”

 

2005         Hapet programi i studimit Bachelor në Shkenca Politike

 

2008         Krijohet Departamenti i shkencave politike

 

Hapen  programet e studimit:

 • Bachelor në Filozofi
 • Bachelor në Sociologji
 • Master profesional në Mësuesi për arsimin e mesëm në lëndët e shkencave sociale
 • Master i shkencave në Sociologji e zhvillime shoqërore
 • Master i shkencave në Punë sociale me profile: a. Drejtim klinik; b. Organizim komunitar; c. Politikë sociale
 • Master i shkencave Psikolog shkollor/organizacional
 • Master i shkencave Psikolog klinik, i zhvillimit dhe marrëdhënieve
 • Master i shkencave në Përkatësi gjinore dhe zhvillim
 • Master i shkencave në Filozofi sociale
 • Master i shkencave në Shkenca politike, me profi “Teoritë politike”

 

Nis projekti 2-vjeçar Tempus nr. 144677-TEMPUS-2008-IT-JPCR (2008-4646)  Zhvillimi i programeve të studimit master në edukim

               

                Botohet Revista e Shkencave Sociale nr.1

               

 

2009         Krijohet Departamenti i Filozofisë

Krijohet Departamenti i Sociologjisë

 

Hapen programet e organizuara të  studimit të ciklit të tretë:

 • Shkolla e doktoratës në Filozofi
 • Shkolla e doktoratës në Pedagogji
 • Shkolla e doktoratës në Psikologji
 • Shkolla e doktoratës në Punë sociale
 • Shkolla e doktoratës në Sociologji

 

Hapen programet e studimit:

 • Bachelor në administrim dhe politikë sociale
 • MNP Drejtim dhe administrim arsimi
 • MNP Qeverisja dhe politikat publike
 • MNP Këshillim psikologjik
 • MNP Orientim profesional
 • MNP Punë sociale
 • MNP Filozofi praktike dhe humane
 • MNP Analizë e politikës sociale

 

2010         Botohet Revista e shkencave sociale nr.2

Fillon botimi i revistës “Puna sociale dhe politika sociale”

2011         Hapet Qendra e ekselencës

 

Hapen programet e studimit:

 • Shkolla e doktoratës në Shkenca politike
 • Master profesional “Administrim i institucioneve sociale në sistemin e drejtësisë”
 • Master profesional “Pedagogji e specializuar sociale”
 • Master profesional në Punë sociale të avancuar me profil “Punë sociale në arsim””
 • Master profesional Punë sociale e avancuar me profil “Punë sociale në shëndetësi”
 • Master i shkencave Administrim i shërbimeve sociale
 • Master i shkencave Çështje të fëmijëve dhe të familjes
 • Master i shkencave në Komunikim për ndryshim social dhe të sjelljes
 • Master i shkencave Shërbime sociale në Drejtësinë penale
 • Master i shkencave Studime rajonale politike

 

Nis projekti TEMPUS-JPCR 517319-2011-UK- “Zhvillimi i të drejtave njerëzore në arsimin e lartë”

 

                Botohet revista “Lente sociologjike”

 

Fillon botimi i revistës “Politikja”

 

2012         Hapet programi i studimit master i shkencave “Etika në institucione dhe lidership”

 

2013         Hapen programet e studimetve:

 • Master i shkencave në Psikologji klinike
 • Master i shkencave në Psikologji organizacionale
 • Master i shkencave në Psikologji shkollore

 

2014         FSHS kontribuon për përfshirjen e profesionit të punonjësit social në profesionet e rregulluara dhe në hartimin e ligjit përkatës

 

2015         Hapet programi i studimit master i shkencave në Politika dhe Drejtim arsimi

 

Nis projekti Erasmus+ EuroPS/PoSIG për hapjen e programit master i përbashkët në integrim dhe qeverisje

 

2016         FSHS kontribuon për përfshirjen e profesionit të psikologut në profesionet e rregulluara dhe në hartimin e ligjit përkatës

Nis projekti Erasmus+ Nr. 573540-EPP-1-2016- 1-BE-EPPKA2-CBHE-JP “Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim në programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”

2017         Mundësohet aksesi në bibliotekat on line EBSCO dhe SAGE pa limit për 5 vite

 

Nis Projekti Nr. 590916-EPP-1-2017-1-ALEPPJMO-MODULE “Iluminimi dhe integrimi evropian për Ballkanin Perëndimor”

 

2018         Hapet programi i studimit Master profesional në Psikologji Ligjore

Nis projekti Kultura e të nxënit në universitete në bashkëpunim me Universitetin e Zyrihut

 

2019         Nis projekti me Universitetin e Lozanës për përmirësimin e programit të studimit Master Profesional në Orinetim Profesional, i mbështetur nga RisiAlbania