logoPOLITIKA E SIGURIMIT TË CILËSISË E FAKULTETIT TË SHKENCAVE SOCIALE

Politika e sigurimit të cilësisë e FSHS-së artikulohet sipas një taksonomie që përmban qëllimet e sigurimit të cilësisë, parimet e menaxhimit të cilësisë, standardet e sigurimit të cilësisë, politikën e pjesëmarrjes në vlerësim, politikën e roleve në vlerësim, politikën e metodave dhe procesit të vlerësimit, politikën e përdorimit të vlerësimit dhe politikën e vlerësimit të vlerësimit.

FSHS e ndërton veprimtarinë e tij për sigurimin e cilësisë bazuar në dy qasje: a) në  qasjen “cilësia si përputhje me misionin, qëllimin” e cila nënkupton cilësinë si përmbushje të misionit të institucionit dhe të qëllimit të një programi studimi, të objektivave të vendosur, të një rezultati të pritshëm; b) në qasjen e “bazuar në standarde” e cila e nënkupton cilësinë si përmbushje të standardeve shtetërore të cilësisë që lejojnë një shkallë të krahasimit.

Sigurimi i cilësisë ka tre qëllime kryesore: kontrollin e cilësisë, llogaridhënien  dhe  përmirësimin.

FSHS e realizon sigurimin e cilësisë nëpërmjet procesit të sigurimit të brendshëm dhe të jashtëm të cilësisë.

Dokumenti i politikës për sigurimin e cilësisë hartohet nga Komisioni i sigurimit të cilësisë dhe miratohet nga dekanati i FSHS-së.

 .

CILËSIA NË FSHS GARANTOHET NGA:

 

  1. Politika e sigurimit të cilësisë së FSHS;
  2. Korniza rregullatore;
  3. Sistemi i menaxhimit dhe sigurimit të brendshëm të cilësisë;
  4. Zhvillimi i kulturës së cilësisë;
  5. Kryerja e veprimtarive monitoruese, vlerësuese, përmirësuese.

 .

 

PROCESET E SIGURIMIT TË CILËSISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE SOCIALE

STRUKTURAT E SIGURIMIT TË CILËSISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE SOCIALE

.

Komisioni i sigurimit të cilësisë është një organ kolegjial i përhershëm që vepron në nivelin e fakultetit dhe ka përgjegjësinë për të garantuar se veprimtaria e FSHS-së i plotëson standardet shtetërore të cilësisë. Ky organizëm përgjigjet përpara dekanatit për politikën e vlerësimit dhe zbatimin e procedurave të menaxhimit të cilësisë dhe të sigurimit të brendshëm të cilësisë, si dhe e këshillon dekanatin për çështjet e cilësisë.

 .

Dega e sigurimit të cilësisë e FSHS-së është një strukturë ndihmësakademike me karakter administrativ që ka si mision të planifikojë, të organizojë dhe të publikojë veprimtarinë në kuadrin e sigurimit të cilësisë në nivelin e fakultetit dhe për programet e studimit.

Grupi i vlerësimit të brendshëm (GVB) i FSHS është një organizëm ad hoc që aktivizohet sa herë ndërmerren veprimtari vlerësimi. GVB-ja e FSHS-së ka si detyrë kryerjen e vlerësimeve të brendshme dhe hartimin e raportit të vlerësimit të brendshëm për fakultetin. GVB-ja e FSHS-së kryen vlerësimin e brendshëm sipas procedurave të parashikuara në Manualin e Cilësisë së UT-së dhe udhëzimeve të ASCAL.  Rezultatet e vlerësimit ia komunikon dekanit, KSC-së së FSHS-së, drejtuesit të njësisë bazë, komitetit shkencor të programit, asamblesë së personelit akademik, personelit ndihmësadministrativ dhe përfaqësuesve të studentëve.

 .

Grupi i vlerësimit të brendshëm i njësisë bazë (GVBNJB) është një organizëm ad hoc që aktivizohet sa herë ndërmerren veprimtari vlerësimi. GVBNJB-ja ka si detyrë kryerjen e vlerësimeve të brendshme dhe hartimin e raportit të vlerësimit të brendshëm për programet e njësisë bazë. GVBNJB-ja kryen vlerësimin e brendshëm sipas procedurave të parashikuara në Manualin e Cilësisë të UT-së dhe udhëzimeve të ASCAL. Rezultatet e vlerësimit ia komunikon dekanit, KSC-së së FSHS, drejtuesit të njësisë bazë, komitetit shkencor të programit, asamblesë së personelit akademik, personelit ndihmësadministrativ dhe përfaqësuesve të studentëve.

 .

AKREDITIME INSTITUCIONALE

Certifikatë e akreditimit të Universitetit të Tiranës

 .

RAPORTE TË VLERËSIMIT INSTITUCIONAL

Raport i vlerësimit institucional të UT-së 2017

Raport i vlerësimit institucional të UT-së 2018

 .

NË PROCES AKREDITIMI

Akreditimi institucional i Universitetit të Tiranës – 2022

10 programe studimi të FSHS – 2022